1. Warunki korzystania z serwisu internetowego www.beautymission.pl
Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.beautymission.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.beautymission.pl.
Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest firma RODENBERGER z siedzibą w Mysiadle, ul. Wierzbowa 1, 05-515 Mysiadło. Nr NIP 123-095-62-05.
Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez firmę RODENBERGER na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.
2. Znaki towarowe i prawa autorskie
Logotyp i nazwa Beauty Mission oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są znakami towarowymi firmy RODENBERGER. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy RODENBERGER i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.
3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych
RODENBERGER odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. RODENBERGER nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.
4. Ograniczenie odpowiedzialności
Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność firmy RODENBERGER z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego. Zawartość witryn internetowych firmy RODENBERGER ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego.
5. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Postanowienia ogólne
Firma RODENBERGER, stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.beautymission.pl.
2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Firma RODENBERGER świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących zakresu działania portalu. Portal służy również do kontaktu Czytelnika z Redakcją Beauty Mission.
3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1 Wymagania techniczne
Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę RODENBERGER w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:
3.1.1. połączenie z siecią Internet
3.1.2. przeglądarka internetowa z zapisywaniem plików Cookies
3.2 Pozostałe warunki
Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
4. Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:
– akceptacją niniejszego regulaminu
– zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych
– podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.
4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.
4.3. W każdej chwili można zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany adres poczty elektronicznej.
6. Dane osobowe
Firma RODENBERGER informuje, iż jest Administratorem Danych, danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy internetowych. Ujawnione w nich Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie stosownie do udzielonej zgody, w wyraźnie wskazanym w niej celu – m.in.: wysyłania informacji handlowych oraz otrzymywania informacji marketingowych, a także na podstawie ar 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej UODO) w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych. Bez Pani/Pana zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie.
Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres e-mail: pr@beautymission.pl
7. Procedura reklamacyjna
7.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez firmę RODENBERGER za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości można w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@beautymission.pl lub pocztą tradycyjną na adres: RODENBERGER/Beauty Mission, ul. Wierzbowa 1, 05-515 Mysiadło
7.2. W reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.
7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę RODENBERGER niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
7.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.
8. Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
8.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę RODENBERGER rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.